Zoeken

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Portima

1. Algemeenheden

Onder voorbehoud van tegenstrijdige bijzondere voorwaarden van Portima zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de juridische relatie tussen Portima en haar Cliënt voor alle diensten en/of producten aangeboden door Portima. De onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige geldende. Zij hebben de overhand op de eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt.

2. Klachten

Indien een klacht niet bij Portima is toegekomen per aangetekend schrijven binnen 20 dagen na de factuurdatum, wordt aangenomen dat de Cliënt de gefactureerde producten en/of diensten zonder opmerkingen in ontvangst heeft genomen en dat hij de factuur volledig en onherroepelijk heeft aanvaard.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Behoudens tegenstrijdige vermelding op de voor- of keerzijde van de factuur zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW en zijn de facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na hun uitgiftedatum.

 

De volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal automatisch en zonder voorafgaande aanmaning recht geven op verwijlinteresten ten belope van 12% op jaarbasis, alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 25 EUR.

4. Aansprakelijkheid

Portima is onderworpen aan middelen-verbintenissen.

Portima is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik of verkeerde gebruik van de producten en/of diensten, noch voor de schade te wijten aan een fout of nalatigheid van de Cliënt. Portima is geenszins aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, met name in geval van financieel of commercieel verlies of winstverlies, gegevens-verlies, verstoring, vertraging of onderbreking van de activiteit van de Cliënt. In elk geval zal de volledige aansprakelijkheid van Portima nooit meer dan 500 EUR kunnen bedragen.

5. Wet van toepassing en rechterlijke bevoegdheden

Ieder geschil tussen Portima en haar Cliënt zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Brussel, die uitsluitend het Belgische recht zullen toepassen.

    
Om het navigeren op deze website gemakkelijker en aangenamer te maken,
gebruikt deze website cookies om uw voorkeuren en identificatiegegevens bij te behouden.
Andere cookies worden gebruikt voor analyse-doeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Meer weten
Accepteren